2 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ


SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

380

Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır.

 

Acil servis giriş tabelası, hastane dışından görülebilir şekilde olmalıdır.

 

Acil servis girişi diğer girişlerden bağımsız olmalı, ambulans ve diğer araçların kolay ulaşımını sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

 

 Acil servis girişinin üstü kapalı ve aydınlatılmış olmalıdır. 

 

Acil serviste 24 saat boyunca güvenlik personeli bulundurulmalıdır.

 

Resüsitasyon için ayrı bir oda oluşturulmalıdır.

 

Hasta izlemlerinin yapılabileceği monitorize bir alan bulunmalıdır.

 

Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10

Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır.

 

Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi bulunmalıdır.

 

Birim çalışanlarına eğitim verilmelidir. Eğitim programında;

 

o    Hasta memnuniyeti,

 

o    Hasta hakları,

 

o    İletişim becerileri bulunmalıdır.

 

Birim çalışanlarına her dönem en az bir kez eğitim verilmelidir.

 

Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti verilmelidir. 

15

Karşılama, danışma ve yönlendirme hizmeti sunan birim bulunmalıdır.

 

Bu birimde; hastane bilgi rehberi, tanıtıcı broşür, telefon ve bilgisayar bulunmalıdır.

 

Bu birimde çalışanlar, diğer hastane çalışanlarından ayırt edilebilecek kıyafet giymelidir.

 

Bu birimde çalışanlara eğitim verilmelidir. Eğitim programında;

 

o    Hasta memnuniyeti,

 

o    Hasta hakları,

 

o    İletişim becerileri bulunmalıdır.

 

Bu birimde çalışanlara her dönem en az bir kez eğitim verilmelidir.

 

Acil servis işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır.

5

Yazılı düzenleme;

 

o Triaj uygulaması,

 

o Hasta kabulü,

 

o Hasta müşahade süreci,

 

o Konsültan hekim çağırılması,

 

o Görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerine yönelik süreci,

 

o Hastaların yatışı,

 

o Nöbet süreci,

 

o Hastaların hastane dışına sevk edilmesi konularını kapsamalıdır.

 

Ekipmana yönelik düzenleme bulunmalıdır.

10

Acil serviste sedye ve tekerlekli sandalyeler bulunmalıdır.

 

Acil serviste boyunluk ve travma tahtası bulunmalı,

 

o Her boyda (küçük, orta, büyük) en az üç tane boyunluk ve en az üç tane travma tahtası bulunmalıdır.

 

Gözlem odalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalı,

 

o Hasta başı panelinin bulunmadığı durumlarda her iki yatağa bir mobil oksijen tüpü ve vakum cihazı bulunmalıdır.

 

Yatak başı bağlantılı hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır.

 

Gözlem odaları hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmelidir.

 

Çalışanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Çalışanlar için dinlenme odası bulunmalıdır.

 

Çalışanlar için giyinme dolapları bulunmalıdır.

 

Sağlık çalışanlarına yılda en az bir kez KPR (Kardio Pulmoner Resüsitasyon) eğitimi verilmelidir.

 

Acil serviste göreve yeni başlayan çalışana KPR eğitimi verilmelidir.

 

Çalışanların iletişim bilgileri bulunmalıdır.

10

Acil servis çalışanlarının iletişim bilgileri bulunmalıdır.

 

Uzman hekimlerin iletişim bilgileri bulunmalıdır.

 

Hastane afet planı ve planda görevli çalışanların iletişim bilgileri bulunmalıdır.

 

Sosyal güvencesi olmayan hastalara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Sosyal güvencesi olmayan hastaların;

 

o Muayene,

 

o Tanı,

 

o Tedavi,

 

o Bakımı sağlanmalıdır.

 

Sevk edilen hastalar için düzenleme yapılmalıdır.

10

Acil serviste gerçekleştirilen tıbbi müdahaleleri içeren kayıtların bir nüshası hasta ile birlikte nakledilmelidir.

 

Zehirlenme vakalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Tüm Zehirlenme vakaları Ulusal Zehir Merkezi kılavuzuna göre takip edilmelidir.

 

Tüm vakalar Ulusal Zehir Merkezine bildirilmelidir.

 

İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır.

10

Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

 

Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.

15

HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir.

 

HBTC’nin envanteri tutulmalıdır. 

 

HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.

 

HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalı,

 

o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

HBTC’yi kullanacak çalışanlara;

 

o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,

 

o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi,

 

o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir.

 

HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

 

Hastalara hizmet verilen alanlar iletişime açık bir şekilde düzenlenmelidir.

15

Sonuç alma, numune kabul, kayıt, halkla ilişkiler hizmet noktalarında hasta ve çalışan arasında fiziksel bariyer (camekân, pencere, demir parmaklık, yükseklik) bulunmamalıdır.

 

Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

20

Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

 

o Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı,

 

o Hasta kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı,

 

o Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,

 

Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

 

Sağlık çalışanları, hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir.

 

İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı,

 

o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.

 

Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir.

 

Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı,

 

o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.

 

İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.

 

Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, 

 

o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır.

 

Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

 

Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır.

15

Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümlerde bulunmalıdır.

 

Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır.

 

Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli,

 

o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

 

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

 

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında;

 

o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı,

 

o İlacın kullanıldığı tarih, 

 

o İlacı kimin uyguladığı,

 

o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği,

 

Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir

 

Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

15

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.

 

Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.

15

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Acil müdahale seti bulunmalıdır.

15

Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır.

 

Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.

 

İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir.

 

Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir.

 

İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.

 

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri  bulunmalıdır.

 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 

o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;

 

o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,

 

o Kalibrasyon tarihi,

 

o Geçerlilik süresi,

 

o Sertifika numarası bulunmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

10

Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. 

10

Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları temiz ve ütülü olmalıdır.

 

Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı her gün ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

 

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır. 

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.