10 YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ


SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ

 

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

510

Yoğun bakım ünitelerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. 

 

Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalıdır. 

 

Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır.

 

Her ventilatörlü yatak başında bir adet balon-valf-maske sistemi bulunmalıdır.

 

Lavabo bulunmalıdır.

 

Sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunmalıdır.

 

Sıcaklık 21-24 °C, nem oranının %30-%60 arasında olması sağlanmalıdır.

 

Hastaların sağlık çalışanı tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak
 düzenlenmelidir.

 

Yoğun bakım ünitelerinin işleyişine ilişkin yazılı düzenleme bulunmalıdır.

5

Yazılı düzenleme;

 

o Genel işleyişi,

 

▪Hastanın kabulünü,

 

▪Hastanın rızasının alınmasını,

 

▪Hastanın naklini,

 

▪Hastanın taburculuğunda yapılan işlemleri,

 

o Klinik süreçleri;

 

▪Monitorizasyonu,

 

▪Ventilatördeki hastanın izlemini,

 

▪Sedasyon ve analjezi uygulamasını,

 

▪Ventilatörden ayırmayı,

 

▪Skorlama sistemleri ile hastaların takibini,

 

▪Bası yarası takibini,

 

▪Enfeksiyonların kontrolü ve izlenmesini kapsamalıdır. 

 

Hastaların nakil sürecine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Hastaların nakil süreci için;

 

o Transport ventilatörü,

 

o Transport monitörü,

 

o Oksijen tüpü,

 

o Entübasyon seti,

 

o Balon-valf-maske sistemi bulunmalıdır.

 

Hasta yakınları için bekleme alanları bulunmalıdır.

10

Bekleme alanlarında oturma alanları bulunmalıdır.

 

Bekleme alanları temiz olmalıdır.  

 

Bekleme alanlarında iklimlendirme sağlanmalıdır.

 

Hasta yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Hasta yakını,

 

o Hastanın ilk kabulünde,

 

o Her gün ve gerektikçe bilgilendirilmelidir.

 

Bilgilendirme için, hekim ile hasta yakınının karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmiş bir alan olmalıdır.

 

Bilgilendirme hekim tarafından yapılmalıdır.

 

Bilgilendirme;

 

o Hastanın genel durumunu,

 

o Tedavi sürecini kapsamalıdır.

 

Hasta ziyaretleri için düzenleme yapılmalıdır.

10

Hasta ziyaretleri, ziyaretçi sayısı ve ziyaret sıklığı hekim tarafından belirlenmek kaydı ile günde en az bir kez olmak üzere planlanmalıdır.

 

Ziyaretçiler, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir.

 

Ziyaretçilerin yeterli el hijyeni uygulaması yaparak girişleri sağlanmalıdır.

 

Hastalar, hastalık şiddetini belirleyen skorlama sistemleri ile değerlendirilmelidir.

20

Yetişkinlerde APACHE II, SAPS II; çocuk yoğun bakımlarında PRISM skorlaması gibi sistemler kullanılmalı,

 

o Tahmini mortalite oranı ile gerçekleşen mortalite oranları karşılaştırılmalıdır.

 

İlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır.

10

Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır.

 

Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir.

15

HBTC’nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir.

 

HBTC’nin envanteri tutulmalıdır. 

 

HBTC’nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır.

 

HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalı,

 

o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

 

HBTC’yi kullanacak çalışanlara;

 

o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar,

 

o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi,

 

o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir.

 

HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir.

 

Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

20

Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır.

 

o Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı,

 

o Hasta kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı,

 

o Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı–soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı,

 

Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır.

 

Sağlık çalışanları, hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir.

 

Hastanın beraberinde getirdiği ilaçların yönetimine ilişkin düzenleme bulunmalıdır.

15

Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından teslim alınmalıdır.

 

Teslim alınan ilaçların miat kontrolü yapılmalıdır.

 

Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hekimi tarafından kontrol edilmelidir.

 

Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hemşire tarafından uygulanmalıdır.

 

İlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

İlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı,

 

o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır.

 

Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı,

 

o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir.

 

Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir.

 

Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı,

 

o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır.

 

İlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

İlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır.

 

Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, 

 

o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır.

 

Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır.

 

Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır.

15

Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır.

 

Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır.

 

Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli,

 

o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır.

 

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır.

 

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında;

 

o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı,

 

o İlacın kullanıldığı tarih, 

 

o İlacı kimin uyguladığı,

 

o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği,

 

Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir

 

Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

15

Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir.

 

Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Sözel istem uygulama sürecinde;

 

o İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı,

 

o Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı,

 

▪Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli,

 

o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır. 

 

Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır.

 

Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir.

 

Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır.

10

Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda;

 

o Hastanın;

 

▪Adı ve soyadı,

 

▪Protokol numarası,

 

▪Tedavi gördüğü bölüm,

 

▪Tanısı,

 

▪Kan grubu,

 

▪Transfüzyon endikasyonu,

 

o Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı,

 

o Hasta kadın ise daha önce doğum yapıp yapmadığı,

 

o Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi,

 

o Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 

o Planlanan veriliş süresi,

 

o Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır.

 

Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır.

 

Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından;

 

o Hastanın kimliği,

 

o Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı,

 

o Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır.

 

Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir.

 

Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir.

 

Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır.

15

Yatan hastaların düşmelerinin önlenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

20

Yatan hasta, bölüme kabulünde düşme riski yönünden değerlendirilmeli,

 

o Değerlendirme, hastane tarafından belirlenen bir ölçekle yapılmalı,

 

o Hastanın klinik durumuna göre düşme riski değerlendirmesi tekrarlanmalıdır.

 

Düşme riski olan hastalar için, hastanın risk düzeyine yönelik önlemler alınmalıdır.

 

Yatan hastalarda düşme olayı gerçekleştiğinde kalite yönetim birimine bildirim yapılmalı,

 

o Olay ile ilgili gerekli düzeltici önleyici çalışmalar başlatılmalıdır.

 

Yatan hastalarda hareket kısıtlamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

10

Hareket kısıtlama kararı hekim tarafından verilmeli,

 

o Hareket kısıtlama kararı tedavi planında yer almalı,

 

o Tedavi planında;

 

▪ Uygulamanın başladığı tarih ve saat,

 

▪ Uygulamanın hangi aralıklarla kontrol edileceği,

 

▪Uygulamanın sonlandırıldığı tarih ve saat belirtilmelidir.

 

Kısıtlılığın devamı ile ilgili karar en geç 24 saatte bir gözden geçirilmelidir.  

 

Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

15

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir.

 

Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir.

 

Acil müdahale seti bulunmalıdır.

15

Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır.

 

Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir.

 

İlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir.

 

Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir.

 

İlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır.

 

Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri  bulunmalıdır.

 

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı,

 

o Plan dahilinde cihazların ölçme, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır.

 

Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette;

 

o Kalibrasyonu yapan firmanın adı,

 

o Kalibrasyon tarihi,

 

o Geçerlilik süresi,

 

o Sertifika numarası bulunmalıdır.

 

Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır.

 

Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir.

 

Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir.

 

Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir.

 

o Kontrol aralıkları,

 

o Kontrol sorumluları belirlenmelidir.

 

Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır.

 

Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı,

 

o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır.

 

Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı,

 

o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır.

 

Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır.

20

Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik düzenlemeler bulunmalıdır.

10

Hasta yatakları kullanıma hazır olmalıdır. 

10

Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları temiz ve ütülü olmalıdır.

 

Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı her gün ve gerektiğinde değiştirilmelidir.

 

Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir.

15

Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir.

15

Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır.

 

Hemşire bakım planına;

 

o Hastanın bakım gereksinimleri,

 

o Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler,

 

o Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar,

 

o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir. 

 

Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır. 

10

Nöbet teslimleri,

 

o Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı,

 

o Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı,

 

o Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır.

 

İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.

15

Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır.  

 

El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır. 

15

Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır.

 

Her yatak başında alkol bazlı el antiseptik solüsyonları bulunmalıdır. 

 

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır.

15

Her bölüm için atıklar belirlenmelidir.

 

Uygun atık kutuları kullanılmalıdır.

 

Laboratuvara gönderilecek örneklere yönelik düzenleme yapılmalıdır.

10

Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı belirlenmelidir.

 

o Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir.